Skip to main content

Tugas Wakil Kepala Madrasah Untuk Masing-Masing Bidang


Untuk membantu tugas kepala sekolah / madrasah, maka perlu adanya pembagian tugas kependidikan kepada guru / personal yang sudah tercantum dalam struktur organisasi kelembagaan. Seperti waka (wakil kepala) kurikulum, kesiswaan, humas (hubungan masyarakat), sarana prasarana (sapras), wali kelas, keuangan / kebendaharaan, dan lain-lain.

Berikut ini sedikit saya mengulas contoh tugas wakil-wakil kepala sekolah / madrasah sesuai dengan bidangnya masing-masing:

Wakil Kepala Bidang Kurikulum


 1. Menyusun program yang terkait dengan proses kegiatn belajar mengajar
 2. Menyusun kalender pendidikan khusus sekolah
 3. Membuat format-format KBM
 4. Menyusun pembagian tugas mengajar guru
 5. Menyusun daftar piket guru
 6. Menyusun daftar guru yang diberi tugas sebagai wali kelas
 7. Menyusun jadwal pelajaran
 8. Menyusun jadwal kegiatan evaluasi yang meliputi : Ulangan Harian, Ujian Semester, Ujian Nasional
 9. Menghimpun hasil kerja guru yang terdiri-dari : Program tahunan, Program semester, RPP, Wahana Pembelajaran (Modul, LKS dll), Grafik Ulangan Harian, Laporan target kurikulum, daya serap, Kisi-kisi dan Kartu Sola.
 10. Mengkoordinasi dan menyerahkan hasil penyusunan perangkat mengajar guru
 11. Menyusun laporan kegiatan belajar mengajar
 12. Membina dan mengatur kegiatan MGMP
 13. Menyusun laporan kegiatan MGMP
 14. Melaksanakan pemilihan guru teladan
 15. Mengkoordinasikan pelaksanaan tambahan pelajaran atau bimbingan intensif
 16. Membuat laporan kegiatan

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan


 1. Bersama pengurus OSIS, menyusun program kegiatan kesiswaan atau OSIS
 2. Membinan kemampuan berorganisasi melalui prinsip-prinsip manajemen
 3. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa
 4. Menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah
 5. Mengadakan pembinaan dalam pemilihan pengurus OSIS
 6. Menyusun program dan jadwal pembinaan terhadap pengurus OSIS
 7. Membina dan melaksanakan koordinasi program Green School
 8. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan
 9. Melaksanakan pemilihan calon siswa penerimaan beasiswa
 10. Mengadakan seleksi siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah
 11. Membantu sekolah dalam penerimaan siswa baru
 12. Menyusun program kegiatan ekstra kurikuler
 13. Mengevaluasi kegiatan ekstra kurikuler
 14. Mengevaluasi kegiatan kesiswaan
 15. Mengatur pelaksanaan upacara bendera
 16. Merencanakan program pembinaan mingguan (setiap hari senin)
 17. Membuat laporan kegiatan

Waka Urusan Hubungan Kerjasama dengan Masyarakat (Hukermas)


 1. Membantu membina hubungan kerjasama antar sekolah, Pengurus Dewan sekolah dengan orang tua / wali murid Mengatur kegiatan-kegiatan. Yaitu: Pembinaan khusus siswa setiap hari senin, dan Pertemuan silaturrahmi dengan orang tua / wali murid
 2. Membantu menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah
 3. Membantu hubungan sekolah dengan lintas sektoral, yaitu : Pemerintah daerah, Perguruan tinggi, Dunia Usaha / Dunia Industri, Pondok Ramadhan, Balai Latihan Kerja, Industri
 4. Mengkoordinasikan kegiatan peringatan hari-hari besar Nasional/Agama
 5. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan guru dan karyawan
 6. Mewakili Kepala Sekolah menghadiri rapat-rapat apabila Kepala sekolah tidak berada ditempat
 7. Mewakili Kepala Sekolah dalam menjalin hubungan dengan alumni
 8. Membuat laporan kegiatan
 9. Mengabsen Guru / Pegawai dalam kegiatan-kegiatan sekolah / upacara / rapat dinas

Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana


 1. Mendata kebutuhan sarana/prasarana yang diperlukan meliputi: Sarana fisik, Alat/ bahan parktikum, Alat olah raga, Media pembelajaran, ATK, Alat-alat kebersihan, Bahan-bahan untuk kebersihan
 2. Membantu dan memonitor pengadaan penerimaan, dan pendistri -busian barang
 3. Bersama Tata usaha melaksanakan inventarisasi sarana / prasarana sekolah
 4. Mengadakan perawatan preventif sarana prasarana sekolah
 5. Menerima dan mengiventarisakan semua dari hasil bantuan orang tua, komite sekolah, donatur dan masyarakat maupun dari pemerintah
 6. Membantu Kepala Sekolah mengadakan penghapusan barang
 7. Membuat laporan kegiatan
 8. Mengadakan koordinasi dengan tim pembelian dan penerima barang terkait
 9. Mengusulkan kepada Kepala Sekolah tentang :a. Kebutuhan barang berikut pembiayaanya;b. Penghapusan barang perlengkapan
 10. Mengurus : a. Pengadaan barang habis pakai dan tak habis pakai; b. Penyimpanan atau pergudangan barang perlengkapan;c. Penyaluran barang perlengkapan;d. Pemeliharaan barang perlengkapan;e. inventarisasi barang perlengkapan
 11. Membuat : a. Statistik data barang perlengkapan;b. Analisis dan laporan pengelolaan barang perlengkapan
 12. Membanatu Kepala Sekolah memonitor/ memantau barang perlengkapan yang berkaitan dengan kerja tim pembeli dan penerima barang, yaitu : a. Memeriksa secara periodik Buku pembelian; b. Memeriksa secara periodik Buku penerimaan barang; c. Memeriksa secara periodik Buku Catatan barang non inventarisasi; d. Memeriksa secara periodik Buku Induk inventaris; e. Memeriksa secara periodik Buku Golongan Invevtaris; f. Memeriksa secara periodik Kartu Barang

Wali Kelas

a. Sebagai Supervisor:

 1. sebagai pengganti orang tua dan Kepala Sekolah dikelasnya
 2. merencanakan kegiatan secara kooperatif dengan murid kelas yang diasuhnya
 3. mengawasi pemilihan ketua kelas, perwakilan kelas serta pemilihan-pemilihan yang lain sekaligus mengukuhkan pengangkatan dilaporkan kepada kepala sekolah
 4. mengorganisasikan dan memberi pengarahan terhadap murid dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar (intra kurikuler) dan extrakurikuler
 5. mengetahui dan mengadakan pembinaan secara rutin terhadap kesulitan-kesulitan murid kelasnya antara lain kesulitan : Dalam belajar, Hubungan antar teman, Hubungan dengan orang tua, Hubungan dengan masyarakat sekitar, Kehidupan sosial
 6. Membuat program pembinaan mingguan yang melaksanakan setiap hari senin
 7. Mengembangkan dan membina kepemimpinan dan tanggung jawab, sehingga murid dapat : Mengatasi kesulitan sendiri, Mengambil keputusan yang tepat atas tanggung jawab sendiri, Berdiri sendiri/ mandiri
 8. Mengetahui kerawanan kelasnya berdasarkan data yang ada dan cepat dapat mengawasi kerawanan tersebut
 9. Dapat bekerjasama dengan BK (bimbingan konseling) dalam rangka mengawasi agar BK ikut membantu menangani kasus murid
 10. Selalu menjaga tata tertib siswa dan bekerjasama dengan pembina tatib
 11. Melaksanakan acara silaturrahmi dengan orang tua siswa
 12. Selalu hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan siswa-siswanya

b. Sebagai administrator:

mengadakan pencatatan secara rutin terhadap pribadi murid tentang:
Jumlah murid dalam kelasnya, Nama dan umur, Alamat rumah, Nama dan pekerjaan orang tua, Kelebihan dan keistimewaan, Kekurangan / kelemahan, dan Kegemaran / hobby.
Membuat peta kedudukan murid dalam kelas setiap semester / tahun yang meliputi :

 1. Peta presensi /absebsi
  • nama murid yang tidak pernah absen
  • nama murid yang sering absen
 2. Peta pelanggaran tata tertib
  • Nama murid
  • Jenis pelanggaran
  • Tempat pelanggaran
 3. Peta presentasi belajar
  • Nama murid yang berprestasi terbaik
  • Nama murid yang berprestasi baik
  • Nama murid yang berprestasi sedang

c. Memahami 12 langkah kepemimpinan:

 1. mengetahui tugas pokoknya
 2. mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan kelasnya
 3. meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 4. membantu pengembangan kecerdasan
 5. membantu pengembangan keterampilan
 6. Mempertinggi budi pekerti dan memperkuat kepribadian
 7. Meningkatkan daya estetika anak didik khususnya dalam bidang kebersihan, keindahan dan kreasi seni
 8. Mengetahui jumlah anak didiknya
 9. Mengatahui nama anak didiknya
 10. Mengatahui identitas anak didiknya
 11. Mengatahui kehadiran anak didiknya setiap hari dikelas
 12. Mengatahui kehadiran anak didiknya yang meliputi ekonomi, sosial dan lain-lain
 13. Mengadakan penilaian terhadap anak didiknya tentang kelakukan dan kerajinannya
 14. Mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah
 15. Memperhatikan Buku Raport, Kenaikan Kelas dan Ujian Nasional
 16. Memperhatikan kesehatan dan kesejahtraan anak didiknya
 17. Membina suasana kekeluargaan
 18. Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekolah

d. Membantu kepala sekolah dalam kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah baik rutin maupun insidental:

 1. ikut membantu ketertiban pelaksanaan upacara bendera dengan membawa murid-muridnya ke tempat upacara bendera sebelum kegiatan upacara
 2. selalu mendampingi murid-muridnya dalam kegiatan-kegiatan khusus misalnya : kegiatan-kegiatan OSIS, kegiatan-kegiatan karya ilmiah, dan kegiatan-kegiatan bakti sosial.
e. Membantu kepala sekolah dalam hubungan dengan kerjasama antara sekolah dengan orang tua
f. ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah atau kesulitan siswa
g. mengadakan kunjungan rumah apabila ada masalah-masalah khusus yang harus diselesaikan bersama orang tua

Wakil Kepala Bidang Keuangan / Bendahara


 1. Mencatat dan mempertangungjawabkan arus masuk-keluar kas keuangan sekolah.
 2. Mengurus dan mempertanggungjawabkan dana insentif, BKM, dan dana-dana lain dari pihak luar.
 3. Membuat rekapitulasi dan laporan posisi keuangan harian.
 4. Membayar segala tunjangan jabatan dan fungsional.
 5. Membuat laporan berkala kepada Kepala Sekolah.

Wakil Kepala Bidang Laboratorium Komputer dan Bahasa

 1. Sebagai pengelola Laboratorium Komputer dan Bahasa
  • Membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan :
  • Merencanakan pengadaan alat dan bahan praktikum
  • Mengatur dan membuat jadwal penggunaan laboratorium
  • Membuat tata tertib penggunaan laboratorium
  • Menyusun tugas-tugas laboratorium
  • Mendata Frekuensi penggunaan laboratorium
  • Melengkapi sarana pendukung laboratorium, misalnya :
 2. Menyiapkan buku-buku pendukung, diantaranya :
  • buku inventaris
  • buku laporan alat-alat yang rusak atau hilang
  • tabel-tabel
  • buku catatan hasil kegiatan
  • LKS
 3. Membuat sturuktur organisasi laboratorium
 4. Mengadakan perawatan preventif terhadap alat-alat laboratorium
 5. Mengatur dan membuat jadwal penggunaan laboratorium
 6. Menginventarisasi dan mengadministrasi alat-alat dan bahan praktik
 7. Menyusun/ membuat laporan setiap akhir tahun pelajaran
 8. Membina petugas pelaksana laboratorium (laboran)
Info: Supaya mudah mengakses NomIfrod.com ini, silahkan klik icon 3 titik di browser Chrome kemudian pilih "Tambahkan ke layar utama". Selanjutnya bisa akses NomIfrod.com dari layar utama smartphone dengan klik ikon NomIfrod.com.